جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

شاش --> تاشکند

شاشی، اسحاق بن ابراهیم

فقیه و اصولی حنفی اهل سمرقند (قرن3و4)

شاشی، محمد بن علی --> قفال چاچی، محمد بن علی

شاشی، هیثم بن کلیب

محدث ماوراءالنهری (قرن3و4)

شاطِبَه

شهری در شرق الاندلس در جنوب بلنسیه

شاطبی، ابراهیم بن موسی

فقیه، اصولی و مفسّر مالکی اهل غرناطه (قرن8)

شاطبی، فیرّه بن خلف

عالم علوم قرآنی و حدیث اندلسی (قرن6)

شاطبی، محمد بن سلیمان

محدث و مفسر و عالم قرائت اندلسی (قرن7و8)

شاطر

کسی که پیشاپیش اسب شاهان و بزرگان دویده و راه را برای عبور آنان باز می کرد.

شاطرحاجی، حبیب

خواننده برجسته عهد قاجار (قرن13و14)

شاطئیه، مدرسه --> بنفشه، مدرسه

شاعر --> شِعر(1)

شاعر قروی

شاعر لبنانی (قرن14)

شافع بن علی عسقلانی

کاتب، مورخ و شاعر مصری (قرن7و8)

شافعی، محمد بن ادریس

بنیانگذار مذهب شافعی (قرن2)