جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

شاپور تهرانی

شاعر ایرانی عهد صفوی (قرن11)

شاپورخاست --> شاپورخواست

شاپورخُرّه

یکی از ولایات قدیمی فارس

شاپورخواست

ویرانه های شهری قدیمی در لرستان

شاپور شهبازی، علیرضا

باستانشناس و ایرانشناس ایرانی (قرن14)

شاتانی، حسن بن علی

ادیب و شاعر عراقی (قرن6)

شاخت، یوزف

خاورشناس آلمانی، استاد زبان عربی (قرن14)

شادان بلگرامی

شاعر هندی و استاد دانشگاه پنجاب (قرن14)

شاد بهر و عین الحیوة --> بیرونی، ابوریحان

شادِرْوان

سراپرده یا سایبان بزرگی که در پیش خانه و ایوان بزرگان کشند.

شادرول --> شِوادان

شادگان

شهرستان و شهری در استان خوزستان

شادلو

از طوایف کرد شمال خراسان

شادمان، فخرالدین

ادیب و استاد دانشگاه ایرانی (قرن14)

شادَنه

سنگی با خواص دارویی