جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

سینا

شبه جزیره ای در منتهی الیه شرقی مصر در کنار دریای مدیترانه

سینترا --> شِنتره

سین کیانگ

یا شین جیانگ، ایالتی خودمختار در غرب چین واز بزرگترین مناطق مسلمان نشین در این کشور

سینما

فن و صنعت و هنر تهیه و نمایش سلسله تصاویری که بر روی نوار سلولوئیدی ضبط شده اند بنحوی که توهم حرکت ایجاد کند. ورود سینما به دنیای اسلام و تأثیرهای آن 1. سینما در ساحت فقه 2. ایران 3. ترکیه 4. مصر شمال افریقا 5. لیبی 6.الجزایر 7. تونس 8.

سینوب

شهر و بندری در کنار دریای سیاه در ترکیه

سینهالی، زبان

زبان رسمی سریلانکای امروزی، از خانواده زبانهای هندواروپایی

سینه چاک، یوسف دده

صوفی و شاعر عثمانی (قرن10)

سینه زنی --> عاشورا

سینیز

ویرانه های بندر قدیمی در کنار بندر دیلم

سیواس

شهری در مرکز ترکیه (گروه هنر مقاله ندارد)

سیواسی، شمس الدین

عارف ترک (قرن10)

سُیورغال

زمین و انعامهای پادشاهان به زیردستان

سیوری، مقداد بن عبدالله --> فاضل مقداد

سی و سه پل

پل تاریخی اصفهان بجای مانده از دوره صفوی

سیوطی، ابوبکر بن محمد

فقیه شافعی، قاری و اصولی مصری (قرن9)