جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

سی فصل

کتابی از خواجه نصیرالدین طوسی (قرن6و7)

سیف فَرغانی

از مشایخ و شاعران همعصر سعدی (قرن7و8)

سیفولین، ساکن

شاعر قرقیز (قرن14)

سیفی

مورخ عثمانی، صاحب «تاریخ سیفی» (قرن10)

سیفی بخاری

شاعر فارسی زبان ماوراءالنهر (قرن10)

سیفی قزوینی، محمد حسین --> عماد الکتّاب قزوینی

سیفی نیشابوری، علی بن احمد

شاعر و نویسنده ایرانی (قرن6)

سیفیه، بنیاد

از مراکز تحصیلی اسماعیلیه که در سال 1814 توسط چهل و سومین داعی اسماعیلی در هند تأسیس شد.

سیفی هروی --> تاریخ نامه هرات

سیکلامِن --> بُخورِ مَریَم

سیکها

فرقه ای در شمال هند که عقاید آنها ترکیبی از تعالیم اسلام و هندو است.

سیگِتوار

شهری در مجارستان

سِیل، جورج

مستشرق انگلیسی، مترجم قرآن به زبان انگلیسی (قرن11و12)

سیلات

ورزش باستانی مسلمانان مالزی، اندونزی و سنگاپور که همراه با آئینهای اسلامی برگزار می شود.

سیل العرم --> سبأ، قوم