جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

سیراف

بندر و شهری قدیمی در کنار خلیج فارس در ایران که امروزه خرابه های آن وجود دارد. - آثار باستانی سیراف

سیرافی

نسبت دو ادیب، نحوی و فقیه ایرانی (قرن4) - ابوسعید حسن بن عبدالله - ابومحمد یوسف بن حسن

سیراکوز --> سرقوسه

سیرالاولیاء

کتابی از محمد بن مبارک کرمانی در ذکر اخبار مشایخ چشتیه (قرن13)

سیرالملوک --> خدای نامه

سیرالئون

کشوری در غرب افریقا - بررسی وضعیت مسلمانان

سیرام --> اسفیجاب

سیرْت --> سِعِرد

سیرت بیبرس --> سیرۀ بیبرس

سیرت عنتر --> سیرۀ عنتر

سیرجان

شهرستان و شهری در استان کرمان

سیرجانی، خواجه علی بن حسن

صوفی ایرانی (قرن5)

سیر حکمت در اروپا

کتابی از محمدعلی فروغی درباره تاریخ فلسفه غرب (قرن14)

سیردریا --> سیحون

سیرنائیک --> بَرْقَه