جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

سید میرزا جزایری

فقیه و محدّث امامی (قرن11)

سیدنظام اوغلو

شاعر ترک، شیخ خلوتی (قرن11)

سید وهبی

شاعر و ادیب مشهور عثمانی (قرن12)

سیده بنت منصور

شاهزاده خانم صنهاجی، حاکم افریقیه (قرن5)

سیده حُرّه

از حکام معروف صلیحی در تطوان (قرن5و6)

سیده خاتون

از زنان مقتدرآل بویه (قرن4و5)

سیده رقیه، مقبره

آرامگاهی منسوب به یکی از دختران امام علی (ع) در قاهره (قرن6)

سیدی بلعباس

استان و شهری در شمال غربی الجزایر

سیدی حرازم --> ابن حِرزِهِم، علی بن اسماعیل

سیدی علی رئیس

دریابان و سیّاح ترک (قرن10)

سیدی محرز --> محرز بن خَلَف

سیّدیها

سلسله ای از فرمانروایان مسلمان در دهلی و قسمتی از پنجاب

سِیَر --> جهاد

سیر

گیاهی دارویی

سیر اعلام النبلاء

کتابی از ذهبی (قرن8)