جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

سید اشرف الدین قزوینی --> نسیم شمال

سیدالشهداء

لقبی برای بزرگانی از شهدای اسلام مثل حمزه، حضرت حسین بن علی (ع)

سید امیر علی --> امیرعلی

سیدا نَسَفی

شاعر تاجیک (قرن11)

سید بحرالعلوم، محمد مهدی بن مرتضی --> بحرالعلوم، سید محمد مهدی بن مرتضی

سید جاسم، عزیز

نویسنده و اندیشمند عراقی (قرن14)

سید جلال الدین بخاری --> جلال الدین حسین بخاری

سید جمال الدین اسدآبادی --> اسدآبادی، سید جمال الدین

سیّد جمال مجرد --> جمال الدین ساوجی، سید جمال الدین محمد بن یونس

سید جمال واعظ --> واعظ اصفهانی، سید جمال

سیّد حسن

شاعر و فارسی پژوه هندی(قرن14)

سید حسن پاشا

صدر اعظم عثمانی (قرن12)

سید حسین ترک --> کوه کمری، سید حسین

سیّد حِمْیَری، اسماعیل بن محمد

شاعر شیعی عرب در عهد منصور (قرن2)

سیّد حیدر آملی

عارف شیعی ایرانی (قرن8)