جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

سیالکوتی، عبدالحکیم --> عبدالحکیم سیالکوتی

سیام

نام قدیم تایلند، کشوری در جنوب شرقی آسیا

سیاوش

شاهزاده اسطوره ای ایرانی از سلسله کیانیان که بنا بر داستانهای شاهنامه به دستور افراسیاب کشته شد.

سیاوش پاشا

نام سه صدر اعظم عثمانی (قرن11): - سیاوش پاشا - سیاوش پاشا کنیژه لی - سیاو پاشا کوپرولو داماد

سیاه بازی

نوعی از نمایش سنتی ایرانی توأم با مایه های انتقادی - اجتماعی

سیاه جامگان --> ابومسلم خراسانی

سیاه دانه

گیاهی یکساله و گلدار از تیره آلالگان با مصارف دارویی

سیاه زخم

نوعی بیماری عفونی خطرناک که از حیوان به انسان انتقال می یابد.

سیاه قلم

تکنیکی در نقاشی

سیاه قلم، محمد

نقاش ایرانی یا ترک (قرن10)

سیاهکَل

شهری در استان گیلان

سیاهگوش

پستاندار کوچکی از تیره گربه ها که در آفریقا و خاورمیانه زندگی می کند.

سیاه مشق، خط

نوعی خط در خوشنویس ایرانی

سیب

میوه درختی گرمسیری از تیره گل سرخیان

سیبری

منطقه جغرافیایی وسیعی در بخش آسیایی روسیه که تقریباً تمام شمال آسیا را در بر می گیرد.