جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

سیاح، فاطمه

بانوی فاضل ایرانی، استاد زبان و ادبیات روسی در دانشگاه تهران (قرن14)

سیاحتنامه --> سفرنامه نویسی

سیاحتنامه ابراهیم بیگ

کتابی ادبی تألیف زین العابدین مراغه ای مربوط به دوره قاجار (قرن13و14)

سیار، غلامعلی

مترجم نامدار ایرانی (قرن14)

سیّاری، ابوالعباس

عارف، فقیه و محدث بزرگ مرو که سلسله سیاریه منسوب به اوست (قرن4)

سیاری، احمد بن محمد

محدث و از اصحاب امام هادی و امام حسن عسگری(ع) (قرن4)

السیاسة

نام دیگر کتاب جمهوری افلاطون ترجمه حنین بن اسحاق و عنوان مشترک رساله هایی در باب سیاست

سیاست مُدُن

یکی از شاخه های حکمت عملی

سیاستنامه

کتابی از خواجه نظام الملک مشتمل بر حکایتهای پندآمیز (قرن6)

سیاست نامه نویسی

گونه ای اندیشه سیاسی در دوره اسلامی برای توضیح و توجیه مبانی نظری قدرت سیاسی و مشروعیت بخشیدن به آن و نیز ارائه راهکارهایی برای تنظیم مناسبات قدرت سیاسی با مردم

سیاسی، علی اکبر

رییس دانشگاه تهران و از وزرای دوره پهلوی (قرن14)

سیاق

طریقه ای در دفترداری و محاسبات روزمره زندگی که سابقاً در ایران معمول بود.

السیاق لتاریخ نیسابور --> تاریخ نیشابور

سیاک

ناحیه و سابقاً سلطان نشینی در ساحل شرقی سوماترای مرکزی

سیالکوت

شهری در ایالت پنجاب در پاکستان