جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

سهروردی، شهاب الدین ابوالفتوح یحیی بن حبش

مؤسس حکمت اشراق در فلسفه اسلامی (قرن6)

سهروردیه

طریقت منسوب به ابوالنجیب سهروردی

سَهْسَرام

شهری کوچک در بخش شاه آباد در ایالت بهار هند - آرامگاه شیر شاه سوری

سه گاه

از دستگاهها و شعبه های موسیقی دستگاهی و مقامی ایران

سهل بن حُنَیف

صحابی محدث، از یاران علی (ع)

سهل بن زَنْجَلة

محدث و مؤلف (قرن3)

سهل بن زیاد آدمی

از محدثان شیعه و از اصحاب امام هادی (قرن3)

سهل بن سعد خزرجی

صحابی و محدث عرب (قرن1)

سهل بن هارون

ادیب، نویسنده و شاعر عرب (قرن2و3)

سهل تُستَری

از صوفیان مشهور ایرانی (قرن3)

سهل طبری --> طبری، علی بن ربّن

سهله، مسجد

یکی از مشهورترین مساجد اسلامی در کوفه -آداب، اعمال و فضایل

سهم

اصطلاحی در هندسه، نجوم، احکام نجوم و نیز نام یک صورت فلکی

سهم امام --> خُمس

سهم بن عمرو

"بنو سهم" شاخه ای از قبیله قریش