جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابن عَلیوَه، ابوالعباس احمد بن مصطفی --> علوی، شیخ احمد

ابن عُلَیّه، اسماعیل بن ابراهیم

حافظ حدیث، فقیه و مفسّر (قرن2)

ابن عماد، عبدالحی بن احمد

مورّخ، فقیه و ادیب حنبلی، اهل سوریه (قرن11)

ابن عَمّار، ابوالعباس احمد

محدّث، فقیه و شاعر الجزایری (قرن12و13)

ابن عمّار، محمد

شاعر و وزیر اندلسی (قرن 5)

ابن عمر --> عبدالله بن عمر بن خطاب؛یعقوب بن عمر مغربی

ابن عمر، جزیره --> جزیره ابن عُمر

ابن عَمید

نام دو تن از وزرای آل بویه (قرن4) - ابوالفضل محمد بن حسین - ابوالفتح علی بن محمد

ابن عَمیره --> ابوالمطرف، احمد بن عبدالله

ابن عِنَبَه، احمد بن علی

نسب شناس و مورخ امامی ایرانی (قرن8)

ابن عُنَین، محمد بن نصرالله

شاعر هجوسرای دمشقی (قرن6و7)

ابن عوّام، یحیی بن محمد

گیاهشناس اندلسی (قرن 6)

ابن عیّاش، ابواسحاق ابراهیم

عالم معتزلی، عضو مکتب بصره و از حامیان عقاید ابوهاشم جبّایی (قرن10)

ابن عیاش، احمد بن محمد

محدث امامی بغدادی (قرن5)

ابن عیاش، حسین بن یحیی

محدّث بغدادی (قرن3و4)