جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

سورنامه

نام عمومی کتابهای برای ادبیات ویژه جشن های ختنه سوران، و ...

سورنجان

نوعی گیاه دارویی

سوروگین، آنتوان

عکاس ایرانی- گرجی دربار ناصرالدین شاه (قرن13)

سوره

هر یک از 114 قسمت مجزا و مستقل قرآن

سوری، ابراهیم

از جهادگران غرب آفریقا و رهبر حکومت اسلامی در فوتاجالون (قرن12و13)

سوریان

سلسله‌ای افغانی در هند (قرن10)

سوری بن معتز

«صاحب دیوان» از رجال مشهور دربار محمود و مسعود غزنوی (قرن5)

سورینام، مسلمانان

کشوری در شمال برزیل که بیشترین درصد اقلیت مسلمان را در بین کشورهای قاره آمریکا دارا است.

سوریه

کشوری در جنوب غربی آسیا (گروه هنر مقاله ندارد، مباحث هنری و معماری در مدخل "شام" مطرح می شود)

سوز، سید محمّد میر

شاعر اردو زبان (قرن12و13)

سوزن دوزی --> رودوزی

سوزنی

نوعی پارچه، از انواع صنایع دستی

سوزنی سمرقندی، محمد بن علی

شاعر هزل گوی فارسی سرا(قرن6)

سوس الاقصی

ناحیه ای در جنوب مراکش

سوسمار

خزنده مناطق گرم و استوائی