جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

سواد

از نامهای قدیم عراق

سواد کوه

شهرستانی در استان مازندران

سُواردی سوریانینگرات --> کی هاجار دیوانتارا

سوارکاری

ورزشی با سابقه ای کهن

سواطع الالهام

کتابی در تفسیر از فیضی هندی (قرن11)

سُواع

نام بتی از قوم نوح مورد اشاره در قرآن و بعدها یکی از بت های عرب جاهلی

سواک --> مسواک

سَواکِن

جزیره و بندری در ساحل غربی دریای سرخ در سودان

سؤال

اصطلاح قرآنی و حدیثی

سؤال و جواب --> جواب/جوابات؛فتوا

سوانح

اثری عارفانه از احمد غزالی (قرن5)

سوباشی

عنوان فرمانده سپاه و سربازان در نظام قبایلی ترک

سوتر، هاینریش

مستشرق سویسی، استاد ریاضیات (قرن13و14)

سودا، عبدالقادر خواجه

شاعر تاجیک (قرن13)

سودا، میرزا محمد رفیع

شاعر اردو و فارسی زبان (قرن12)