جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

سنگ قبر --> قبر/ قبرستان

سنگلاخ

لغتنامه ترکی به فارسی تألیف میرزا مهدی خان استرآبادی (قرن12)

سنگلاخ خراسانی، میرزا محمد علی

شاعر فارسی گوی، عارف و خوشنویس عهد قاجاریه (قرن13)

سنگلج --> تهران

سنگلیچی، گویش --> پامیر، زبانها و گویشها

سنگ یهود

سنگی به شکل بلوط و به رنگ سفید، با کاربرد دارویی

سنن

عنوان عمومی شماری از کتابهای حدیث

سنن ابن ماجه

مجموعه ای در احادیث نبوی، تألیف ابن ماجه (قرن3)

سنن ابی داود

مجموعه ای از احادیث نبوی تألیف ابوداود سجستانی (قرن3)

سنن ترمذی --> الجامع الصحیح (1)

سنن دارقطنی --> دارقُطنی، ابوالحسن علی بن عمر

سنندج

ولایتی قدیمی در غرب ایران و امروزه شهر و مرکز استان کردستان

سنندجی، عبدالقادر بن محمد

فقیه شافعی (قرن13و14)

سنن نسائی

مجموعه ای از احادیث نبوی، تألیف ابوعبدالرحمان ابن شعیب نسایی (قرن4)

سنوسی، احمد شریف

مجاهد و رهبر ملی واز بزرگان طریقت سنوسیه لیبی (قرن14)