جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

سنسکریت، زبان

زبان کهن هندوستان، از زبانهای هند و اروپایی و متعلق به دسته زبانهای هندو ایرانی - خط سنسکریت

سُنقُر

شهرستان و شهری در استان کرمانشاه

سنقر بن مودود --> سلغریان

سنکلونی، ابوبکر بن اسماعیل

فقیه شافعی مصری (قرن7و8)

سِنکِلی، عبدالرئوف

صوفی و واعظ سوماترایی منسوب به شطّاریه (قرن11)

سنگ

ماده معدنی تشکیل دهنده زمین

سنگاب

نوعی ظرف بزرگ سنگی برای نگهداری آب

سنگاپور، مسلمانان

کشوری در خاور دور - بررسی وضعیت مسلمانان در سنگاپور (گروه هنر و معماری مقاله ندارد)

سنگال

کشوری مسلمان در غرب آفریقا

سُنگای

- از بزرگترین دولتهای بومی غرب آفریقا (قرن9و10) - قومی ساکن منطقه غرب افریقا - زبان مردم این منطقه

سنگ تراشی --> حَجّاری

سنگ جهنم

نیترات نقره که در پزشکی استفاده دارد.

سنگخوار

پرنده ای کوچک و سیاه رنگ که سنگ می خورد.

سنگسر --> مهدی شهر

سنگسری، گویش

یکی از گویشهای اصیل ایرانی که با فارسی باستان قرابت بسیاری دارد و در سنگسر مهدی شهر رایج است.