جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

سنجاری، محمد بن عبدالرحمان

فقیه حنفی، صاحب کتاب "عمدة الطالب" (قرن7و8)

سنجاق --> سَنجَق

سنجد

گیاهی دارویی

سَنجَر

"معزالدین ابوالحارث احمد"آخرین فرمانروای بزرگ سلجوقی - آرامگاه سلطان سنجر در شهر مرو بجای مانده از دورهء سلجوقی

سنجر کاشانی، میر محمد هاشم

شاعر دوره صفوی (قرن10و11)

سنجری، حشمت

موسیقیدان و رهبر ارکستر سمفونیک تهران (قرن14)

سَنجَق

بخشی از ولایت در تقسیمات اداری عثمانی

سنجق بیگی

منصبی در زمان سلجوقیان

سنجق شریف --> طوپقاپی سرای

سِنْجی، حسین بن شعیب

فقیه شافعی مروزی (قرن5)

سنخواست

شهری در شهرستان اسفراین

سِند

- استانی در پاکستان - رود سند - دره سفلی و دلتای رود سند

سَنَد (1) --> اِسناد (2)

سند (2)

مدرک، نوشته ای که در مرجع قانونی ذی صلاحی به ثبت رسیده باشد. 1. تعریف زبان شناختی اصطلاح شناختی تاریخ 2. انواع سند - سند اداری (احکام و فرمانها، شجره نامه ها، مکاتبات دیپلوماتیک، مالی و مالیاتی، جای دیوان، محاکم عرف و مظالم، اداره ولایات

سَنْدابِل

شهری که در مآخذ جغرافیائی اسلامی بعنوان پایتخت چین معرفی شده است.