جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابن عطّار، علی بن ابراهیم

فقیه، متکلم و محدّث دمشقی (قرن7و8)

ابن عطّاش، احمد بن عبدالملک

داعی اسماعیلی در عراق و غرب ایران در زمان برکیارق (قرن 4)

ابن عطیه، عبدالحق بن غالب

مفسّر، محدّث، فقیه، نحوی و لغوی اندلسی (قرن5و6)

ابن عطیه، عبدالله

محدّث، مفسّر و قاری شافعی دمشقی (قرن4)

ابن عطیه، عبدالملک بن محمد

از امیران اموی و والی مکه و مدینه (قرن1و2)

ابن عفیف تلمسانی --> شاب الظریف

ابن عقبه --> موسی بن عُقبَه

ابن عقده، احمد بن محمد

محدّث شیعی زیدی، اهل کوفه (قرن3و4)

ابن عقیل --> علی بن عقیل بغدادی

ابن عقیل، عبدالله بن عبدالرحمان

فقیه، ادیب و نحوی شافعی مصری (قرن8)

ابن عقیله، محمد بن احمد

صوفی، محدث و مورخ مکی (قرن12)

ابن علّان، محمد علی بن محمد

عالم حدیث و تفسیر، مورّخ شافعی مکی (قرن11)

ابن علقمی، مؤیدالدین محمد

وزیر المستعصم آخرین خلیفه عباسی (قرن7)

ابن علَنّاس، بادیس بن منصور --> حمّادیان

ابن علوان، احمد

صوفی برجسته و ادیب یمنی قرن (7)