جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

سنبله

"عَذراء" از صور فلکی منطقه البروج

سُنبُلیّه

شاخه ای از طریقت خلوتیه

سنبهل --> مراد آباد

سُنّت

احادیث، افعال و تقاریر پیامبر (ص) و امامان در مذهب شیعه (توجه: گروه قرآن، برای این مدخل، مقاله مستقلی نخواهد نوشت)

سنت الله

اصطلاحی قرآنی

سِنتامَنه

جواهری برای برآورده کردن آرزو به شکل یک یا سه کره

سنت گرایی

جریانی معرفتی و مدعی حمایت از حکمت خالده

سنتو --> پیمان مرکزی، سازمان

سنتور

از سازهای زهی مضرابی ایرانی

سنجاب

حیوانی جونده

سنجابی

طایفه ای کرد ساکن استان کرمانشاه

سنجابی،‌گویش --> کردی، زبان و ادبیات

سنجابی، کریم

از رهبران جبهه ملی ایران

سِنجار

شهری در شمال عراق

سنجاری، حسن بن مکزون

عالم نصیری عراقی (قرن6)