جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

سُنارگائون --> داکا

سن استفانو --> یِشیل کوی

سِنان

معمار بزرگ دوره عثمانی (قرن10)

سنان، خاندان

گروهی از خانواده سنان بن ثابت که همه طبیب بوده‌اند (قرن4).

سنان، راشد الدین --> راشدالدین سنان

سِنان بن ثابت

طبیب، منجم و ریاضیدان بغدادی (قرن4)

سنان بن فتح حرانی

ریاضیدان حرانی (قرن4)

سنان پاشا (1)

نام دو تن از از وزرا و دولتمردان عثمانی: - سنان پاشا خادم (قرن9و10) - سنان پاشا قوجه (قرن10)

سنان پاشا (2)

نثرنویس مشهور عثمانی (قرن9)

سنایی غزنوی، حکیم ابوالمجد

شاعر و عارف بزرگ ایرانی (قرن6)

سُنباد

ملقب به اسپهبد فیروز، سردار زرتشتی ابومسلم خراسانی که بر منصور خلیفه عباسی شورید(قرن1و2)

سُنباده

سنگی معدنی

سنبل الطیب

گیاهی با خواص دارویی

سنبل زاده وَهْبی

شاعر و دانشمند عثمانی (قرن12و13)

سنبل سنان --> سُنبُلیّه