جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

سمسار --> دلاّل

سمساط --> سُمیساط

سمط العلی للحضرة العلیا --> ناصرالدین منشی

سمطرانی، شمس الدین

صوفی و مؤلف سوماترائی (قرن10و11)

سمعانی، احمد بن منصور --> روح الارواح

سمعانی، خاندان

خاندانی از محدثان و فقیهان مروی ساکن نیشابور (قرن5و6) - محمد بن عبدالجبار، فقیه حنفی - منصور بن محمد، فقیه حنفی - علی بن محمد بن عبدالجبار، فقیه حنفی - ابوبکر محمد بن منصور - ابومحمد حسن بن منصور، فقیه - محمد بن حسن بن منصور - محمد ین احمد ین منصور - ع

سمعانی، عبدالکریم بن محمد

از فقها و حفّاظ حدیث اهل مرو (قرن6)

سمک عیار

از داستانهای عامیانه فارسی و قدیمی به زبان فارسی که در سدهٔ ششم هجری نوشته شده است.

سِمکو/سمیتکو --> سمیتقو، اسماعیل آقا

سملالی، عبدالله بن یعقوب

فقیه، مؤلف، عالم و مدرس مالکی (قرن10و11)

سِمِلاّوی، عبدالمعطی بن سالم

مؤلف و عالم شافعی مصری (قرن12)

سمنان

شهر و مرکز استانی به همین نام در ایران - مسجد جامع

سمنانی، علاءالدوله --> علاءالدوله سمنانی

سمنانی، گویش

گویشی از شاخهٔ گویشهای ایرانی شمال غربی

سمنانی، محمد بن احمد

فقیه و محدّث حنفی (قرن5)