جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

سماهیجی، عبدالله بن صالح

فقیه شیعی بحرینی، و از حامیان مسلک اخباری در فقه (قرن12)

سَمباس

شهر و رودخانه ای در ایالت کالیمانتان در اندونزی - حکام سمباس

سَمت و ارتفاع

اصطلاحی نجومی و جغرافیایی

سَمَرة بن جُنْدَب

صحابی پیامبر (ص)

سمرقند

از شهرهای مهم ازبکستان با پیشینه اسلامی - معماری

سمرقندی، ابوالقاسم

صوفی، قاضی، عالم در فقه و کلام و قرآن (قرن3)

سمرقندی، ابومحمد --> دارمی، عبدالله بن عبدالرحمان

سمرقندی، ابونصر احمد بن محمد

مفسر ایرانی (قرن 4و5)

سمرقندی، حسن بن احمد

محدث و مؤلف سمرقندی (قرن5)

سمرقندی، شمس الدین

ریاضیدان، منطق دان و منجم (قرن6)

سمرقندی، علی بن محمد --> بهاءالدین سمرقندی، علی بن محمد

سمرقندی، محمد بن عبدالله

صاحب کتابی در لغت به نام "تاج المصادر" (قرن4)

سمرقندی، نجیب الدین ابوحامد

طبیب سمرقندی (قرن6و7)

سمری، علی بن محمد --> علی بن محمد سمری

سَمَریه

کتابی به فارسی تألیف ابوطاهر سمرقندی در موضوع جغرافیای طبیعی و مزارات شهر سمرقند (قرن13)