جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

السماء و العالم

شاخه ای از مباحث طبیعیات؛ عنوان برخی از کتابها در باب این شاخه از طبیعیات

سماع

آئینی است که در آن صوفی پس از استماع صدای خوش منقلب شود و به دست افشانی و پایکوبی بپردازد.

سماعة بن مهران

از اصحاب امام صادق (ع)(قرن2)

سماع حدیث

از روشهای تلقی حدیث

سماع حضور، حبیب الله

موسیقی دان، سنتور نواز، تنبک نواز و ردیف دان دوره قاجار (قرن13)

سماع طبیعی --> طبیعیات

سماعی، حبیب

سنتور نواز صاحب سبک ایرانی(قرن14)

سماق

نام درخت یا درختچه ای با مصارف مختلف دارویی

سماک اعزل --> سنبله

سماک بن حرب

از راویان حدیث شیعه از اصحاب امام زین العابدین (ع) (قرن2)

سِماک رامح --> عَوّاء

سمان، احمد بن محمد

مفسر معتزلی (قرن5)

سمان، اسماعیل بن علی

حافظ حدیث (قرن5)

سماور

وسیله جوش آوردن آب و دم کردن چای - ساخت و تاریخچه آن در ایران

سَماوه

شهری در جنوب عراق و مرکز محافظه المثنی، و نیز نام صحرایی میان کوفه و سوریه