جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

سلیمانیه (2) --> سلیمان بن جریر رَقّی

سلیمانیه، کتابخانه

کتابخانه ای غنی در ترکیه، دارای نسخ خطی فراوان

سلیمانیه، مسجد و مجموعه

مجموعه ای دارای مسجد، مدرسه، بیمارستان و حمام ساخته شده توسط معمار سنان در استانبول (قرن10)

سلیم بن بطرس بستانی --> بُستانی

سلیم بن عیسی

قاری قرآن (قرن2)

سُلَیم بن قیس هلالی

از اصحاب علی (ع) (قرن1)

سلیم بهوپالی، علی حسن خان

ادیب فارسی نویس اهل شبه قاره، مؤلفِ تذکره "صبح گلشن"(قرن6)

سلیم تهرانی، محمد قلی

شاعر ایرانی (قرن11)

سلیم زیدپوری، غلامحسین

مورخ مسلمان بنگالی، صاحب "ریاض السلاطین" در تاریخ بنگال (قرن13)

سلیم سعیدان، احمد

ریاضی دان مراکشی (قرن14)

سلیمی، علی بن محمد

مؤلف شافعی در فقه، تفسیر و نحو (قرن12)

سلیمیه، مسجد

مسجد بزرگی در شهر ادرنه ساخت معمار سنان (قرن10)

سلیمیه، مسجد و مجموعه

مجموعه ای متعلق به سلطان سلیم سوم در استانبول (قرن12)

سَم --> زهر

سماء --> آسمان