جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

سلیمان خان مغول

ایلخان مغول (قرن8)

سلیمان خیل --> غلزائی

سلیمان دوم

از پادشاهان عثمانی (قرن11)

سلیمانشاه ایوائی

شهاب الدین، از رجال بزرگ اواخر دوره خلافت مستعصم(قرن7)

سلیمانشاه سلجوقی

پادشاه سلجوقی عراق (قرن6)

سلیمان صفوی

هشتمین پادشاه صفوی و نیز لقب یکی از بازماندگان صفوی که در دوره افشاریه مدعی قدرت بود (قرن11و12)

سلیمان قانونی

یا سلیمان اول، دهمین پادشاه عثمانی (قرن10)

سلیمانلی --> زیتون (1)

سلیمان ماکو

نثرنویس پشتو زبان(قرن7)

سلیمان مَهری

دریانورد و ستاره شناس مغربی (قرن10)

سلیمان ندوی --> ندوی، سید سلیمان

سلیمان نشأت خوجه --> نشأت خوجه، سلیمان

سلیمانی --> مستعلویه

سلیمانی، حاج قربان

موسیقیدان و نوازنده خراسانی دوتار (قرن14)

سلیمانیه (1)

استان و شهری در عراق