جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

سلیمان بن کثیر

داعی هاشمیه در خراسان (قرن1)

سلیمان بن محمد

سلطان علوی مراکش (قرن13)

سلیمان بن مهران --> اَعْمش، سلیمان بن مهران اسدی

سلیمان بن وهب --> وَهْبْ، بنو

سلیمان بن هشام

از امیران خاندان اموی (قرن2)

سلیمان بن یسار

از فقهای سبعه مدینه (قرن1و2)

سلیمان پاشا

پسر اُورخان بیگ و از فرماندهان برجسته عثمانی(قرن8)

سلیمان پاشا خادم

والی عثمانی در مصر، صدراعظم و فرمانده نظامی (قرن10)

سلیمان تاجر --> اخبارالصین والهند

سلیمان ثانی آخوندوف

داستان نویس آذربایجانی (قرن13و14)

سلیمانجی

فرقه ای اسلامگرا و صاحب نفوذ در ترکیه و برخی کشورهای اروپایی به ویژه آلمان، که خود را پیرو سلیمان حلمی توناخان می دانند.

سلیمان چلبی

شاهزاده عثمانی و حاکم روم ایلی (قرن8و9)

سلیمان چلبی، دده

شاعر عثمانی (قرن8و9)

سلیمان حلمی توناخان --> سلیمانجی

سلیمان خان قاجار قوانلو

از امرای بزرگ قاجار (قرن12و13)