جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

سلیمان اول --> سلیمان قانونی

سلیمان بن بلال

حافظ حدیث (قرن2)

سلیمان بن جریر رَقّی

متکلم زیدی (قرن2)

سلیمان بن حبیب محاربی

قاضی دمشق، از ثقاتِ تابعان (قرن2)

سلیمان بن حرب

محدث و قاضی اهل بصره (قرن2و3)

سلیمان بن حسن

عالم و پیشوای اسماعیلی (قرن10)

سلیمان بن خالد هلالی

از اصحاب امام صادق (ع)(قرن2)

سلیمان بن خطّار بستانی --> بُستانی

سلیمان بن داوود

از پیامبران بنی اسرائیل

سلیمان بن صُرَد

صحابی و از یاران علی (ع)

سلیمان بن طرخان

تابعی و حافظ حدیث (قرن2)

سلیمان بن عبدالله

فقیه نجدی (قرن13)

سلیمان بن عبدالملک

هفتمین خلیفه امویان (قرن1)

سلیمان بن علی

از امیران خاندان عباسی (قرن2)

سلیمان بن قتلمش

مؤسس سلسله سلجوقیان روم (قرن5)