جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

سلمان فارسی

از صحابه پیامبر (ص)

سلمان ممتاز

نویسنده و محقق زبان و ادبیات آذربایجانی (قرن13و14)

سَلمانی

از مشاغل - شناسه - تفکیک واژه شناختی/ کارکرد شناختی سلمانی از دلاک - کارکرد کارکردهای جانبی همپوشانی با مشاغل دیگر (اصناف و مشاغل مرتبط/ عمودی و افقی) - محل کار - ابزار کار - تکنیکهای عمومی مهارتهای ویژه آموزش و انتقال مهارتها -

سلمانیّه --> سلمان فارسی

سلم بن زیاد

از سرداران و والیان اموی (قرن1)

سَلَمَة بن دینار

محدث و صوفی اهل مدینه (قرن2)

سَلَمَة بن شبیب

محدث نیشابوری (قرن3)

سلمة بن عاصم

نحوی کوفی (قرن4)

سَلَمَة بن عمرو اکوع

صحابی محدث (قرن1)

سلمة بن کهیل

از اصحاب امام سجاد(ع)(قرن2)

سَلَمَة بن هشام

صحابی پیامبر (ص)

سَلَم خاسر

شاعر عرب، مداح مهدی و رشید عباسی (قرن2)

سَلمی --> اَجا و سَلمی

سُلمی، ابوعبدالرحمان

صوفی، محدّث و تذکره نویس نیشابوری (قرن4)

سلمی، عبدالعزیز بن عبدالسلام

فقیه شافعی دمشقی (قرن6و7)