جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

سلطنت

نوعی حکومت که فردی در آن مادام العمر حکومت دارد. - بررسی تاریخچه شروع سلطنت در ایران بخش اول: اندیشه سیاسی تعریف مفهوم سلطنت زمینه تاریخی شکل یابی مفهوم سلطنت(امارت استیلابی و متغلبه)در قرن چهارم روند تعریف و تثبیت مفهوم سلطنت در فرهنگ سیاسی قرن چهارم تا

سلطنت آباد

باغ و کاخ سلطنتی عهد ناصرالدین شاه قاجار

سلغریان

امرای حاکم بر فارس (قرن6و7)

سَلَف و سَلَم --> سَلَم

سلفی، احمد بن محمد

محدث شافعی ایرانی (قرن5و6)

سَلفیّه

- عنوان عمومی افراد و فرقه هایی از مسلمین در دوره معاصر با گرایش به پیروی از مسلمانان صدر اسلام خصوصاً در شبه قاره هند و مصر و عربستان - بحثهای سیاسی - اجتماعی در دوره معاصر

سلک السلوک --> ضیاء نخشبی

سَلَم

اصطلاح فقهی به معنی بیعی است که بهای جنس از پیش پرداخته شود

سلماس

شهر و شهرستانی در استان آذربایجان غربی

سلمان بن ربیعه

صحابی و قاضی عراق از طرف عمر (قرن1)

سلمانِ پاک --> مداین

سلمان جابری

وزیر با نفوذ سلطان محمد خدابنده (قرن10)

سلمان رشدی --> آیات شیطانی، کتاب

سلمان رئیس

دریانورد مشهور ترک (قرن10)

سلمان ساوجی، جمال الدین

شاعر ایرانی (قرن8)