جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

سلطان علی اوغلی --> گالیف، میر سعید سلطان

سلطان علی قائنی

خطاط ایرانی (قرن10)

سلطان علی گنابادی

از مشایخ و بزرگان صوفیه در عهد اخیر (قرن13)

سلطان علی مشهدی

خوشنویس ایرانی (قرن9و10)

سلطان قلی قطبشاه

مؤسس سلسله قطب شاهیان دکن (قرن10)

سلطان گالیف --> گالیف، میر سعید سلطان

سلطان محمد

نگارگر ایرانی (قرن10) - علی فرزند سلطان محمد

سلطان محمد خندان

نستعلیق نویس ایرانی (قرن9و10)

سلطان محمد نور

خوشنویس و شاعر، شاگرد سلطان علی مشهدی (قرن10)

سلطان ولد، بهاءالدین محمد --> بهاءالدین سلطان ولد

سلطان هاشم میرزا

مؤلف زبور آل داود،‌کتابی در شرح ارتباط سادات مرعشی با سلاطین صفوی (قرن12و13)

سلطانیات --> انشاء، دیوان؛فرمان

سلطانی طباطبایی، محمد باقر

فقیه و مدرس امامی (قرن14و15)

سلطانیه

شهری در ناحیه جبال قدیم، امروزه در شهرستان ابهر در جنوب شرقی زنجان

سلطانیه، گنبد

بنای تاریخی بجای مانده از عهد مغول در نزدیکی زنجان(قرن8)