جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

سلطان (1)

عنوان حکمران سیاسی در مناطق مختلف جهان اسلام - در ابتدای دوره اسلامی و سرزمینهای مرکزی اسلامی - در جنوب شرقی آسیا - در غرب آفریقا - در تصوف

سلطان (2)

تعبیری قرآنی به معنای بیّنه، دلیل، برهان

سلطان آباد --> اراک

سلطان احمد، مسجد و مجموعه

مجموعه ای شامل آرامگاه و مسجد مجللی ساخته شده توسط احمد اول در استانبول (قرن10)

سلطان اسحاق

عارف فرقه اهل حق (قرن9)

سلطان الدوله

پنجمین امیر از سلسله ی آل بویه در فارس (قرن5)

سلطان العلماء، حسین بن محمد

وزیر شاه عباس صفوی دوم و فقیه امامی (قرن11)

سلطان القُرّاء

لقب چند تن از قاریان شیعه (قرن11تا14)

سلطان القُرّایی، جعفر

نسخه شناس و محقق ادبیات ایرانی (قرن 13و14)

سلطان اونو

نام قدیمی منطقه ای در شمال غربی ترکیه آسیایی

سلطان باهو --> باهو، سلطان

سلطان بن احمد --> آل بوسعید

سلطان حسن، مسجد و مدرسه

مسجد و مدرسه باشکوهی از دوره ممالیک در قاهره (قرن8)

سلطان زاده،‌ آوتیس

از رهبران و نظریه پردازان جنبش کمونیستی ایران (قرن14)

سلطانشاه

پادشاه سلسله خوارزمشاهیان (قرن6)