جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

سلتوق اوغوللری

سلسله ای ترکمن حاکم بر ارزروم بین سالهای 465 تا 598

سلجوقشاه بن سلغرشاه --> سلغریان

سلجوقشاه بن محمد بن ملکشاه --> سلجوقیان

سلجوقنامه

کتابی به فارسی در تاریخ سلاجقه بزرگ و سلاجقه عراق، تألیف ظهیرالدین نیشابوری (قرن6)

سلجوقیان

طایفه ای از ترکمانان غز - سلاجقه بزرگ - سلاجقه عراق - سلاجقه کرمان - سلاجقه روم - سلاجقه شام - هنر و معماری

سلحین، قصر --> مأرِب

سلدوز (1)

طایفه‌ای مغولی که در تاریخ مغولان و ایلخانیان نقش قابل توجهی داشتند.

سلدوز (2) --> نقده

سلسبیل

نام چشمه ای در بهشت که در قرآن فقط یک بار ذکرش آمده است.

سِلِستره

یا سیلیسترا، شهری در بلغارستان که از قرن 15 تا 19 تحت سلطه عثمانی بوده است.

سلسلة التواریخ --> اخبارالصین والهند

سلسلة الذهب --> هفت اورنگ

سلسلة الذهب، حدیث

حدیث معروف منقول از امام رضا

سلسله --> تصوف؛طریقت

سَلط

شهری در محافظ بَلقاء در اردن