جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

سَلام

یکی از آداب دربار در دوره اسلامی

سلاّم الترجمان --> یأجوج و مأجوج

سلامان و ابسال

عنوان مشترک قصه ای رمزی - فلسفی از ابن سینا و جامی (قرن4)

سلام بن ابی عمره خراسانی

از اصحاب امام باقر (ع)(قرن2)

سلامة بن جَنْدَل

شاعر دوره جاهلیت

سلامة موسی

روزنامه نگار، فعال سیاسی و متفکر متجدد مصری (قرن14)

سلّامی، حسین بن احمد

دبیر عهد سامانیان و یکی از سه مؤلف کتاب اخبار ولات خراسان (قرن4)

سلانگور

ایالت و سلطان نشینی در مالزی

سِلانیک

بندر و شهر مشهوری در مقدونیه

سِلانیکی، مصطفی افندی

مورخ و صاحب منصب عثمانی (قرن10)

سلاوی، احمد بن خالد --> ناصری سلاوی، احمد بن خالد

سلاوی، احمد بن محمد

متصوف مغربی (قرن13)

سلب --> غنیمت

سِلِب، جزیره

یا سولاوسی یا سِلِبِِس، یکی از جزایر چهارگانه بزرگ اندونزی

سَلْتِس --> شَلْطیش