جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

سِگِدین

شهر و مرکز قضایی در عهد عثمانی در مجارستان

سگزی --> اصفهان

سِگِستان --> سیستان

سِگو

شهری و استانی در مالی

سگوند

از ایلات ساکن در غرب ایران

سگوویا --> شقوبیّه

سل

بیماری عفونی مسری مشترک بین انسان و دام

سَلا

شهر و بندری در مراکش در ساحل اقیانوس اطلس

سلاح

جنگ افزار؛ وسیله ای که با آن می جنگند.

سلاحدار

متصدی اسلحه خانه و مأمور سلاح سلطان

سلاحدار، فندقلیلی محمد آغا

مورخ عثمانی (قرن11و12)

سلاّر دیلمی، حمزة بن عبدالعزیز

فقیه و از علمای ثقه متقدّم اثنی عشریّه (قرن5)

سلّاریان --> مسافریان

سلالجی، عثمان بن عبدالله

متکلم مغربی (قرن6)

السّلام

از اسماء الحسنی