جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابن عَجَّرد --> عَجارِده

ابن عجلان، عبدالله

شاعر معروف عهد جاهلیت

ابن عجیبه، احمد بن محمد

صوفی مراکشی (قرن12)

ابن عدی --> یحیی بن عدی

ابن عدی، عبدالله

محدّث شافعی ایرانی (قرن3و4)

ابن عدیم --> ابوجراده، آل

ابن عدیم، عمر بن احمد

مورخ، کاتب، شاعر، محدث و فقیه حنفی اهل حلب (قرن 6و7)

ابن عذاری، احمد بن محمد

مورّخ مغربی و نویسنده کتاب البیان المغرب (قرن7و8)

ابن عِراق --> ابونصر عراق

ابن عراق، علی بن محمد

فقیه، شاعر و متصوف دمشقی (قرن10)

ابن عَرّاق، محمد بن علی

عارف دمشقی (قرن8و9)

ابن عراقی، احمد بن عبدالرحیم

قاضی و فقیه شافعی مصری (قرن8)

ابن عربشاه، احمد بن محمد

مورّخ، ادیب و شاعر حنفی اهل دمشق (قرن9)

ابن عربشاه، عبدالوهاب بن احمد

فقیه و ادیب حنفی دمشقی (قرن9)

ابن عربی، ابوبکر محمد بن عبدالله

محدث اندلسی و صاحب آثاری در علوم قرآنی و حدیث (قرن 5و6)