جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

سفسطه --> مغالطه

سَفی --> اسفی

سُفیان بن عَوف

از سرداران معاویه(ص)

سفیان بن عُیَیْنَه

محدث مکی (قرن2)

سفیان بن وهب

صحابی پیامبر (ص)

سفیان ثَوْری

محدث و فقیه، از نخستین صوفیان و زاهدان (قرن2)

سفیانی

شخصیتی آخرالزمانی و مخالف مهدی موعود، از نسل ابوسفیان

سُفیانی، علی بن عبدالله

از بقایای امویان که در فترت بین امین و مأمون بر عباسیان شورید (قرن2)

سفیداب

نوعی ماده ترکیبی که در قدیم برای استحمام و آرایش استفاده می شده است.

سفید رود

رودی مهم در شمال ایران

سفید کوه

مهمترین رشته کوه شمال افغانستان

سفیر

عالی‌ترین نماینده و مقام رسمی سیاسی یک کشور نزد یک کشور و یا سازمان بین‌المللی - شناسه - واژه شناسی و اصطلاحات سفیر در زبانها و ادوار اسلامی - اولین نمونه های سفارت در تاریخ اسلام(با تأکید بر صدر اسلام) - آداب و تشریفات سفارت در دربارهای مبدأ و مقصد - وظا

سفینه (1)

جنگ ادبی، دفتر اشعار که شامل منتخب اشعار شاعران است.

سفینه (2)

از صورتهای فلکی

سفینه تبریز

مجموعه ای خطی در موضوعات مختلف از فلسفه،عرفان، فقه، حدیث و...