جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

سعید بن مُسَیب

از فقهای سبعه در مدینه (قرن1)

سعید بن منصور خراسانی

محدث (قرن2و3)

سعید بن وهب

شاعر عرب (قرن3)

سعید بن یعقوب دمشقی --> دمشقی، ابوعثمان

سعید پاشا

"محمد سعید پاشا"، والی مصر (قرن13)

سعید حلیم پاشا، محمد

صدراعظم و مصلح عثمانی (قرن13و14)

سعید شعبان --> حرکة التوحید الاسلامی

سعید ملتانی

"محمد سعید قرشی ملتانی"، شاعر شبه قاره (قرن11)

سعیدی، سید غلامرضا

نویسنده و مترجم دینی (قرن14)

سعیدی، سید محمد رضا

از روحانیون مبارز و انقلابی ایران (قرن14)

سَعیر -->

سُغد

ناحیه ای در آسیای مرکزی - زبان سغدی

سُغداق

در قدیم بندری بزرگ، امروزه شهری کوچک در کریمه

سغدی، زبان --> سُغد

سُغدی، علی بن حسین

فقیه حنفی و قاضی بخارا (قرن5)