جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

سعید بن بشیر ازدی

محدث دمشقی (قرن2)

سعید بن بطریق

طبیب و مورخ مسیحی (قرن4)

سعید بن تیمور

از سلاطین سلسله آل بوسیعد، پدر سلطان قابوس (قرن14)

سعید بن جُبَیْر

فقیه تابعی کوفی، متبحر در حدیث و تفسیر (قرن1)

سعید بن حُمَیْد

کاتب و شاعر ایرانی الاصل بغدادی (قرن3)

سعید بن زید

صحابی پیامبر (ص)

سعید بن سلطان --> آل بوسعید

سعید بن عاص

صحابی، از امرای بنی امیه و فاتحان اسلام

سعید بن عامر

صحابی پیامبر (ص)

سعید بن عبدالعزیز تنوخی

فقیه و محدّث شام (قرن2)

سعید بن عبدالله

فقیه، از ائمه اباضیه عمان (قرن4)

سعید بن عبدالملک

از حاکمان نیک سیرت اموی (قرن2)

سعید بن عثمان

از امیران بنی امیه (قرن1)

سعید بن قیس همدانی

از یاران علی(ع) و رئیس هَمْدانیان در صفین (قرن1)

سعید بن مَسْعَدَه --> اخفش