جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

سعد بن ربیع

صحابی پیامبر (ص)و از نقبای انصار

سعد بن زنگی --> سلغریان

سعد بن زید منات الفرز --> تمیم

سعد بن عباده

از بزرگان صحابه و از نقبای انصار(قرن1)

سعد بن عبدالله اشعری

از مشایخ امامیه (قرن4)

سعد بن عبید

صحابی پیامبر (ص) و از شهدای قادسیه

سعد بن مُعاذ

از مشاهیر صحابه و از بزرگان انصار

سعد بیهقی، حمزة بن علی

ریاضیدان و مؤلف چند رساله ریاضی (قرن8)

سعد وقاص --> سعد بن ابی وقاص

سعد و نحس --> احکام نجوم

سعدی، حسین بن عبیدالله

محدث و از اصحاب امام علی النقی (قرن 2)

سعدی، عبدالرحمان بن عبدالله

مورخ سودانی (قرن11)

سعدی، عبدالملک بن محمد

فقیه مالکی اندلسی (قرن3و4)

سعدی، علی بن حجر

محدث و مؤلف خراسانی (قرن2و3)

سعدی، عمر بن ابراهیم --> مسعدی، عمر بن ابراهیم