جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

سعدآباد --> دشتستان؛تَوَّج

سعدآباد، پیمان

پیمانی که در 1937 بین ایران، ترکیه، عراق و افغانستان به امضا رسید.

سعدآباد، کاخ و موزه

بناهایی متعلق به اواخر قاجار تا پهلوی که هم اکنون به عنوان مجموعه موزه ای از آن استفاده می شود.

سعد اسکاف

"سعد بن طریف" از اصحاب امام سجاد (ع)(قرن1)

سعد الخیر

از نوادگان مروان، مورد عنایت امام محمد باقر (ع)(قرن2)

سعدالدوله یهودی

پزشک و وزیر ارغون خان مغول (قرن7)

سعدالدین افندی

مورخ و شیخ الاسلام معروف عثمانی (قرن10و11)

سعدالدین جَباوی --> سعدیه

سعدالدین حَمَوی

صوفی مشهور، دارای شرحی بر فصوص الحکم (قرن7)

سعدالدین ساوجی

وزیر و صاحب دیوان غازان و الجایتو (قرن7و8)

سعدالدین کاشغری

شیخ سلسله نقشبندیه در هرات (قرن9)

سعدالدین وراوینی --> مرزبان نامه

سعدالله

شاعر معروف دوران حکومت مغولان در چین (قرن7)

سعد بن ابی وقاص

صحابی پیامبر (ص)و فاتح عراق

سعد بن بکر

قبیله کوچک عرب