جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

سرلوحه --> تذهیب

سَرماج، قلعه --> هرسین

سرمایه داری

نظام اقتصادی بر پایه مالکیت خصوصی ابزارهای تولید و بازار آزاد

سرمتی، زبان

از زبانهای ایرانی میانه شرقی

سرمد کاشانی، محمد سعید

شاعر و صوفی هندی (قرن10و11)

سُرمه

سنگی که می سایند و بر چشم می کشند و استفاده های دارویی دارد.

سرنا

نوعی ساز بادی کهن

سَرَندیب

نامی که در منابع تاریخی و جغرافیایی اسلامی به سیلان داده اند.

سرنوشت --> قضا و قدر

سرو

درختی با مصارف طبی

سرو آزاد، تذکره --> آزاد بلگرامی، غلامعلی

سَرَوات --> سَرات

سَروج

شهری در ترکیه، در جنوب‌غربى استان شانْلى اورفا

سُرور، آل احمد

منتقد و شاعر اردو (قرن14)

سُرور، میرزا رجب علی بیگ

داستان نویس اردو زبان (قرن13)