جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

سرطان (1)

چهارمین صورت فلکی در منطقه البروج و چهارمین برج

سرطان (2)

نوعی بیماری که در آن سلولهای بدن بطور غیرعادی رشد کرده و سلولهای سالم را نابود می کنند.

سرعسکر --> بابِ سرعسکری

سرعین

بخش و شهری در استان اردبیل

سرقات ادبی

زمینه ای است که در کتابهای فنون بلاغت در بخش بررسی ارتباط سخنوران با یکدیگر در آفرینش ادبی و در بهره ای که از یکدیگر می توانند برد بدان پرداخته می شود.

سرقت

ربودن مخفیانه مال منقول بدون رضایت صاحب آن 1. گونه ها و اشکال مختلف سرقت در دوره های تاریخی و تقسیم بندی آن 2. شیوه ها، مهارت ها، آداب سرقت، ابزارها و وسایل مورد استفاده سارقان، نوع مال و... 3. ارتباط سرقت با دیگر مشاغل و گروههای اجتماعی 4. موقعیت اجتم

سَرَقُسطه

شهری بر کرانه رود ابره در اندلس

سرقفلی

احکام فقهی و حقوقی

سرقوسه

ضبط عربی نام شهر سیراکوز در سیسیل ایتالیا

سرکار

عنوانی در تقسیمات اداری مغولان هند، نیز از القاب تعظیم و تکریم و عنوان رسمی برخی از نظامیان

سَرکَت اسلام

(اتحاد اسلام)، سازمانی سیاسی که در1912 بر مبنای اتحاد مسلمانان بازرگان در اندونزی ایجاد شد و اولین حزب ملی گرای این کشور دانسته می شود.

سرکه

مایعی خوراکی با مصارف دارویی و صنعتی

سَرکیج --> گجرات (1)

سرکیس، الیاس

رئیس جمهور لبنان پس از بحران جنگ داخلی (قرن14)

سرگذشتنامه

عنوان مشترک زندگینامه های شخصی که در آنها سرگذشت نویسنده بازگو شده باشد. 1. تعریف سرگذشتنامه 2. سابقه این نوع تألیف در ملل مسلمان پیش از ظهور اسلام 3. انگیزه های سرگذشت نویسی در میان مسلمانان 4. منابع سرگذشت نامه نویسی (کتابت/سماع/نص/اعترافات/وجاده/نقل) 5