جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

سرحد

یا "ایالت مرزی شمال غربی"، یکی از چهار ایالت پاکستان

سرحد (ناحیه جغرافیایی) --> بلوچ و بلوچستان

سرحوبیّه --> جارودیّه

سرخس (1)

شهری مرزی در شمال خراسان

سرخس (2)

از گیاهان دارویی

سرخسی، ابوالفضل

از مشایخ ابوسعید ابوالخیر، از عقلاء مجانین (قرن4)

سرخسی، ابوبکر --> ابوسعید ابوالخیر

سرخسی، احمد بن طیب

از فلاسفه، طبیعیدانان و مؤلفان کتب فلسفی (قرن3)

سرخسی، ثقة الدین عبدالرحمان

طبیب سرخسی (قرن6)

سرخسی، عبدالرحمان بن محمد

فقیه حنفی بغدادی (قرن5)

سرخسی، علی بن ناصر

عالم زیدی و شارح نهج البلاغه نیشابوری(قرن6)

سرخسی، محمد بن احمد

فقیه حنفی ماوراءالنهری (قرن5)

سرخسی، محمد بن محمد

فقیه حنفی (قرن6)

سرخوش، عبدالرحیم

کارگردان، نمایشنامه نویس و بنیانگذار تئاتر افغانستان(قرن13و14)

سرخوش لاهوری

شهرت "میرزا محمد افضل"، شاعر اردو زبان هندی (قرن11و12)