جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

سراوان

شهرستان و شهری در استان سیستان و بلوچستان - سراوانی، گویش

سَرای (1)

نام دو شهر تاریخی در کنار رود ولگا که بطور متوالی پایتخت حکومت اردوی زرین بودند.

سرای (2) --> کاخ

سرائیکی، زبان --> پنجابی

سرب

نوعی فلز

سرباز --> سپاه؛جنگ

سربداران

سلسله ای از امرای محلی سبزوار (قرن8)

سربستان --> صربستان

سربند --> شازند

سربندی ها --> سرابندی ها

سَرپُل

شهری در افغانستان

سَرْپُل ذُهاب

شهرستان و شهری در استان کرمانشاه

سُرت

‏‏‏شهری قدیمی در شمال لیبی

سَرْت

کلمه ای در ترکی قدیم به معنی تاجر، که ترکها و مغولها در دوره ای به معنی تاجیک به کار برده اند. امروزه در خوارزم برای قزاق ها بکار می رود.

سِرحان

وادی و ناحیه ای در شمال عربستان