جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

سراج الدین ارموی --> ارموی، سراج الدین

سراج الدین علی آرزو --> خانِ آرزو

سراج انصاری، مهدی

روحانی و فعال فرهنگی و سیاسی در عصر پهلوی و مؤسس اتحادیه مسلمین (قرن14)

سراج اورنگ آبادی

شاعر اردو زبان (قرن12)

سراج شیرازی، یعقوب بن حسن

خطاط و نستعلیق نویس ایرانی (قرن9)

سرّاج طوسی، ابونصر

صوفی، مؤلف اللمع فی التصوف (قرن4)

سَرّاج قاری، جعفر بن احمد

ادیب، مؤلف و عالم حنبلی، نویسنده کتاب "مصارع العشاق"(قرن5)

سراج ورّاق، عمر بن محمد

شاعر مصری (قرن7)

سرّاجی --> چرم

سرّاد، حسن بن محبوب --> حسن بن محبوب

سراقة بن عمرو

صحابی پیامبر (ص) و از سرداران اسلام

سُراقة بن مرداس بارقی

شاعر هجوگوی عراقی (قرن1)

سرالاسرار --> رازی، محمد بن زکریا

سرالشهادتین

کتابی در شرح عرفانی شهادت امام حسین، از شاه عبدالعزیز دهلوی (قرن12)

سراواک --> ساراواک