جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

سدیدالدین حمّصی

از علمای امامیه، متبحر در کلام و فلسفه (قرن6و7)

سدید السلطنه، محمد علی

مورخ، شاعر و نویسنده ایرانی (قرن13و14)

سدیر بن حکیم صیرفی

از اصحاب امام سجاد(ع)(قرن1)

سدیف بن میمون

شاعر شیعی (قرن2)

سِدیو

عنوان دو شرق شناس فرانسوی متخصص در تاریخ ریاضیات که در باره علوم دوره اسلامی نیز پژوهشهایی داشته اند(قرن13). - امانوئل - لویی پیر اوژن آملی

سَر

پیشوند برخی از عنوانهای حاکی از ریاست بر مناصب و مشاغل دیوانی ، درباری، نظامی و انتظامی

سِرّ

بحث عرفانی

سراب (1)

پدیده جوی

سراب (2)

شهر و شهرستانی در آذربایجان شرقی

سراب تنکابنی، محمد بن عبدالفتاح --> تنکابنی، محمد بن عبدالفتاح

سرابندی ها

از قبایل سیستان که به توسط نادرشاه افشار به این منطقه کوچانیده شدند و مرکز آنها دولت آباد است.

سَرات

کوههایی در غرب فلات عربستان

سراج، محمد بن اسحاق

عالم حدیث و رجال و قرائت نیشابوری (قرن4)

سراج الاخبار افغانیه

از نخستین روزنامه های افغانستان که توسط محمود طرزی در کابل منتشر می شد و بر زبان و سبک روزنامه نگاری تأثیر گذاشت.

سراج الدوله، میرزا محمد

نواب بنگال (قرن12)