جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابن عامر، عبدالله

از قراء سبعه اهل شام (قرن1و2)

ابن عامر بصری

عارف و ادیب (قرن8)

ابن عائذ، محمد

مورّخ معتزلی مذهب دمشقی (قرن2و3)

ابن عائشه

کنیه چند محدث (قرن3) -ابراهیم بن محمد بن عبدالوهاب - ابوبکر محمد بن حفص تیمی، عالم انساب و محدّث - ابوعبدالرحمان عبدالله بن محمد بن حفص، محدّث، راوی و خطیب

ابن عائشه، ابوجعفر محمد

موسیقی دان و خوانندهء عرب (قرن2)

ابن عَبّاد --> صاحب بن عبّاد

ابن عَبّاد، محمد بن ابراهیم

عارف و نویسندهء اندلسی (قرن8)

ابن عباس --> عبدالله بن عباس

ابن عبدالبرّ نمری (نمیری)

خانواده ای از علمای قرطبه : - ابوعمر یوسف بن عبدالله، محدّث ( قرن 4 و 5 ) - ابومحمد عبدالله بن یوسف، کاتب و ادیب ( قرن 5 و 6 ) - ابوعبدالله محمد بن عبدالله، محدّث

ابن عبدالحَکَم، خاندان

خاندانی از فقها و مورخان مالکی مصر (قرن 3) - ابومحمد عبدالله بن عبدالحکم (2و3) - عبدالحکم پسر ارشد عبدالله (قرن2) - ابوعبدالله محمد بن عبدالله (قرن2) - ابوالقاسم عبدالرحمان بن عبدالله، مورخ مصری (قرن2و3)

ابن عبدالرزاق، عبدالرحمان بن ابراهیم

خطیب و فقیه حنفی دمشقی (قرن11و12)

ابن عبدالسلام، عبدالعزیز --> سلمی، عبدالعزیز بن عبدالسلام

ابن عبدالظاهر، محیی الدین عبدالله

مورخ، قاضی و ادیب مصری (قرن7)

ابن عبدالقدوس --> صالح بن عبدالقُدّوس

ابن عبدالقدوس

محدّث هندی حنفی (قرن10)