جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

سجده، سوره

سوره سی و دوم قرآن

سجزی، ابوسعید احمد بن محمد

منجم، ستاره شناس، عالم هندسه ایرانی(قرن5)

سِجزی، ابوعبدالله

از مشایخ خراسان (قرن4)

سجزی، عبیدالله بن سعید

محدث و مؤلف کتابی در نقد اشاعره (قرن5)

سجزی دهلوی، حسن --> حسن دهلوی

سجستان --> سیستان

سجستانی، ابوحاتم --> ابوحاتم سجستانی

سجستانی، ابو داوود --> ابو داوود سجستانی، سلیمان بن اشعث

سجستانی، ابوسلیمان

فیلسوف و منطقدان ایرانی (قرن4)

سجستانی، ابویعقوب

از دعات اسماعیلی (قرن4)

سجستانی، سلیمان بن اشعث --> ابو داوود سجستانی، سلیمان بن اشعث

سجستانی، عبدالله بن سلیمان

از بزرگان محدثین و فقهای ایرانی، مؤلف کتاب التفسیر (قرن3و4)

سجستانی، محمد بن عزیر

مفسر، ادیب، و مؤلف در زمینه غریب القرآن (قرن4)

سَجع

اصطلاح ادبی به معنی یکسانی دو واژه در یک عبارت

سِجِلماسَه

شهر قدیمی در مراکش، مرکز تافیلالت، که امروزه خرابه های آن باقی است.