جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

سپهسالار، مسجد و مدرسه

مسجد و مدرسه ای مربوط به دوره قاجار در تهران - سابقه آموزشی - وجوه هنری مسجد

سپهسالار، میرزا حسین خان

از رجال عهد قاجار و از نخستین تجددطلبان ایران، و صدراعظم ناصرالدین شاه (قرن13)

سپهسالار، میرزا محمد خان

صدراعظم و وزیر جنگ دوره ناصری (قرن13و14)

سپهسالار اعظم --> تنکابنی، محمد ولی خان

سپیدان

شهرستانی در استان فارس

سپید جامگان --> مقنع خراسانی

سپیدروی

نوعی فلز

ستّارخان

ملقب به سردار ملی، از انقلابیون مشروطه (قرن14)

ستاره --> نجم؛نجوم، علم؛احکام نجوم

ستّ العرب

بانوی محدث دمشقی (قرن8)

ست المشایخ

فاطمه ام الحسن، محدث، دختر شهید اول (قرن8)

سِتّ المُلک

دختر العزیز، خلیفه فاطمی، و نایب خلافت ظاهر، هفتمین خلیفه فاطمی (قرن4و5)

ستّ الوزراء

بانوی محدث حنبلی دمشقی (قرن7و8)

سَتر(1)

اصطلاح فقهی، احکام پوشش مرد و زن بویژه در نماز

ستر (2)

"اخفا"، واژه ای در بین اسماعیلیه که اشاره به زمان وفات امام جعفر صادق تا تاسیس فاطمیان دارد