جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

سبق و لحوق --> تقدم و تأخر

سبک/ سبک شناسی

اصطلاحی ادبی به معنای روش یا شیوه ای که شاعر یا نویسنده ای برای بیان مطالب و اندیشه های خود بکار می برد. 1) کلیات: تعریف سبک 2) سبک خراسانی: معرفی کلی سبک خراسانی و بررسی سیر تطور آن 3) سبک آذربایجانی: معرفی کلی سبک آذربایجانی، آغاز و انجام سیر تطور آن

سبکتگین

مؤسس سلسله غزنویان (قرن4)

سُبکی، خاندان

خانواده ای از علمای شافعی (قرن8): - صدرالدین ابوزکریا - تقی الدین ابوالفتح محمد - بهاءالدین ابوالبقا محمد - ولی الدین ابوضر عبدالله - بدرالدین ابوعبدالله محمد - شیخ الاسلامی تقی الدین ابوالحسن علی - بهاءالدین ابوحامد احمد - جمال الدین ابوالطیب الحسین - تا

سبکی، محمود بن محمد

فقیه مالکی و مصلح دینی مصری (قرن14)

سبلان

رشته کوهی در شمال غرب ایران در استان اردبیل

السُبّوح

از اسماء الحسنی (برای بحثهای عرفانی رجوع شود به تسبیح و تقدیس)

سِبیر --> سیبری

سَبیعی، عمرو بن عبدالله

تابعی و محدث کوفی (قرن 2)

سبیعی، عیسی بن یونس

محدث کوفی (قرن2)

سبیل (1)

اصطلاح قرآنی

سبیل (2)

بنایی الحاقی به یک بنا یا مستقل برای نوشیدن آب در بعضی کشورهای اسلامی

سَبَئیه --> عبدالله بن سبأ

سپاه

سازمان سپاه در دوره جاهلی و ایران پیش از اسلام و روم - تشکیل سپاه در اسلام/ سپاه موقت، سپاه ثابت و دائمی - تجنید و تأمین نیروهای رزمی - اقسام نیروهای رزمی (مطوعه، مرتزقه، اتباع) - هویت گروهها و نیروهای رزمی (اعراب، موالی، ...) - رسته ها و یگان های رزمی (پ

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

نهاد انقلابی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به منظور مبارزه با ضد انقلابیون تشکیل شد.