جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

سبزواری، ملا اسماعیل

از واعظان و عالمان امامی (قرن14)

سِبَسْطیّه

سامره قدیم،امروزه شهری در فلسطین

سبط ابن العجمی

فقیه مشهور حنفی (قرن9)

سبط ابن تعاویذی --> ابن تعاویذی، محمد بن عبیدالله

سبط ابن جوزی --> ابن جوزی، یوسف بن قزاوغلی

سبط اکبر --> حسن بن علی، امام

سبط خیاط، عبدالله بن علی

مقری بغدادی (قرن5 و6)

سبط ماردینی --> ماردینی، خاندان

سبع الطُوَل

هفت سوره طولانی قرآن

سبع المثانی

اصطلاحی قرآنی

سبع بنات، آرامگاه

آرامگاهی متعلق به دوره فاطمیان در قاهره (قرن4)

سبعی، احمد بن محمد

از فقهای امامیه (قرن9)

سبعینیه --> ابن سَبْعین، عبدالحق بن ابراهیم

سَبْعیه

عنوان عمومی فرقه هایی از شیعه که تعداد ائمه خویش را منحصر به هفت امام می دانسته اند.

سَبْق و رمایه

مباحث فقهی مربوط به مسابقه اسب سواری و تیراندازی